Консултинг РВД

Консултинг РВД

ЗА КОНСУЛТИНГ РВД

КОНСУЛТИНГ РВД  организира, провежда и осъществява регионални, национални и международни събития и прояви като, но не само обучения, срещи, конференции, семинари, кръгли маси, лекционни курсове, дискусии, конгреси и други, включително и мултимедийни изяви свързани с всички аспекти на видовете сигурност.
Извършваме обучение на граждани, ръководни и служебни лица в организации и търговски дружества, административни,служители и ръководен персонал на частни охранителни дружества, обществени и други организации, по въпроси на противодействие на тероризма.
За целта:
– изготвя, утвърждава и разпространява обучаваща, организационна, методическа и друга документация, свързана с противодействие на тероризма;
– извършва изследвания и обмен на научна и образователна информация в областта на противодействие на тероризма;
– осъществяване на пряко партньорство с общински и държавни органи, стопански субекти, медии, национални и международни организации, фондации, сдружения и други и обмен на добри практики с партниращи организации

КОНСУЛТИНГ РВД

Свържете се с нас

+359/888 934 588

error: Content is protected !!